แนวทางและหลักการของ เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่

มีหลายหลายคำถามและความสงสัย ว่าหลักการของเกษตรทฤษฏีใหม่ หรือ เกษตรพอเพียง คืออะไร วันนี้เรามาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฏีใหม่กันครับ

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

คือการจัดสรรที่ดินระดับไร่นา ซึ่งมีการจัดการดินและน้ำเพื่อใช้ในการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10
30 % เป็นสระน้ำสำหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง และการเลี้ยงสัตว์น้ำ
30 % สำหรับปลูกข้าวในฤดูฝน ใช้เป็นอาหารประจำครัวเรือน
30 % ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชผักและสมุนไพร ฯ ใช้กินในชีวิตประจำวันและจำหน่าย
10 % ที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนอื่น ๆ ถนน คันดิน กองฟาง โรงหมักปุ๋ย ลานตาก สวนไม้ดอกไม่ประดับ

เกษตรพอเพียง

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง

คือการรวมพลังกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
1.การผลิต ร่วมมือกัน เตรียมดิน หาพันธุ์ หาน้ำ เตรียมปุ๋ย เพื่อเพาะปลูก
2.การตลาด เตรียมจำหน่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง รวมตัวกันขายเพื่อให้ได้ ราคาดี เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางไปในตัว
3.ความเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีสมฐานะ
4.สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรจัดตั้งกองทุนไว้ให้สมาชิกเมื่อจำเป็น เช่น การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
5.การศึกษา โรงเรียนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอดแทรกในการสอนและเน้นให้นักเรียนดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้
6.สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า

เมื่อผ่านพ้นไป 2 ขั้นแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น และมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยในกลุ่มสหกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เช่น เกษตรกรจำหน่ายข้าวได้ในราคาสูง เป็นการขายตรงสู่มือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง ,เกษตกรซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคได้ในราคาต่ำเพราะรวมกันซื้อมาก ๆ (รวมกลุ่มซื้อในนามสหกรณ์) เป็นต้น
การทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่ทุกคนควรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่ออยู่อย่างพอเพียง หากท่าน

เกษตรพอเพียง

ขอบคุณที่มาข้อมูล https://www.kasetpopeng.com/category/เกษตรพอเพียง/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *